doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
štvrtok 16:30 - 18:00
- počas skúškového obdobia kontaktovať e-mailom

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

(Aktualizácia: 21. 5. 2019)

 

Marek Domin (1988) sa narodil v Bratislave. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2011), kde úspešne absolvoval aj rigorózne konanie (2012) a doktorandské štúdium (2014). V roku 2018 bol po úspešnom habilitačnom konaní rektorom Univerzity Komenského vymenovaný za docenta v odbore ústavné právo.

Marek Domin je členom a zástupcom vedúceho Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej pôsobí už od roku 2011, od roku 2018 na pozícii docenta. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa venuje ústavnému právu, predovšetkým volebnému právu a volebným systémom. Spolu s ďalšími členmi Katedry ústavného práva zabezpečuje prednášky a semináre z povinných predmetov Štátoveda a Ústavné právo. Okrem toho garantuje a zabezpečuje výučbu výberového predmetu Volebné právo a volebné systémy. Rovnako sa podieľa aj na školení a oponentúre bakalárskych a diplomových prác, je predsedom skúšobných komisií na štátnych skúškach a predsedom skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok. Od roku 2018 taktiež pôsobí aj ako školiteľ doktorandských študentov. Marek Domin na Univerzite Komenského v Bratislave pedagogicky taktiež pôsobí aj v rámci Univerzity tretieho veku a Diplomatickej akadémie - Inštitúte medzinárodných vzťahov Karola Rybárika. V minulosti pôsobil aj ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o vedeckú a publikačnú činnosť, Marek Domin sa osobitne zameriava na otázky volebného práva. Pozornosť však venuje aj ďalším otázkam ústavného práva, správneho práva a ústavnej teórie. Zúčastnil sa viacerých zahraničných študijných, výskumných a pedagogických pobytov (Salamanca, Praha). Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých výskumných projektov a grantov, vrátane medzinárodného vedeckého projektu podporeného Vyšehradským fondom.

Marek Domin je autorom vedeckej monografie je Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie (2018). Marek Domin je taktiež autorom komentára k zákonu č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani (2019), komentára k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (2018) a vysokoškolskej učebnice Volebné právo a volebné systémy (2017). Rovnako je spoluautorom učebných skrípt Repetitórium ústavného práva (2017) a autorom alebo spoluautorom ďalších viac ako šiestich desiatok vedeckých a odborných prác publikovaných v Slovenskej republike, v Českej republike a v Poľsku. Rovnako publikuje aj blogy v anglickom jazyku venované aktuálnym otázkam slovenského ústavného práva (Blog of the IACL a I.CONnect - Blog of the International Journal of Constitutional Law).

Za ocenenie vedeckej, publikačnej a pedagogickej činnosti Mareka Domina v oblasti volebného práva možno považovať skutočnosť, že bol v roku 2019 členmi misie OBSE pozorujúcej voľby prezidenta Slovenskej republiky požiadaný o konzultáciu.

Životopis.