doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
(počas prerušenia kontaktnej výučby len e-mailom)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

aktualizácia - web ako celok: 1. 1. 2021;  úvodná stránka: 1. 1. 2021

 

Marek pracovne

Marek Domin (1988) je právnik, vysokoškolský učiteľ a autor odbornej literatúry.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2011), kde úspešne ukončil aj rigorózne konanie (2012) a doktorandské štúdium (2014). V roku 2018 bol po habilitačnom konaní rektorom Univerzity Komenského vymenovaný za docenta v odbore ústavné právo.

Marek Domin je členom a zástupcom vedúceho Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej pôsobí už od roku 2011, od roku 2018 na pozícii docenta. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa venuje ústavnému právu, predovšetkým volebnému právu a volebným systémom. Spolu s ďalšími členmi Katedry ústavného práva zabezpečuje prednášky a semináre z povinných predmetov Štátoveda a Ústavné právo. Okrem toho garantuje a zabezpečuje výučbu výberového predmetu Volebné právo a volebné systémy. Rovnako sa podieľa aj na školení a oponentúre bakalárskych a diplomových prác, je predsedom skúšobných komisií na štátnych skúškach a predsedom skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok. Od roku 2018 taktiež pôsobí aj ako školiteľ doktorandských študentov. Marek Domin na Univerzite Komenského v Bratislave pedagogicky taktiež pôsobí aj v rámci Univerzity tretieho veku a Diplomatickej akadémie - Inštitúte medzinárodných vzťahov Karola Rybárika. V minulosti pôsobil aj ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o vedeckú a publikačnú činnosť, Marek Domin sa osobitne zameriava na otázky volebného práva a zastupiteľskej demokracie. Pozornosť však venuje aj ďalším otázkam ústavného práva, správneho práva a ústavnej teórie. Zúčastnil sa viacerých zahraničných študijných, výskumných a pedagogických pobytov (Salamanca, Praha). Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých výskumných projektov a grantov, vrátane medzinárodného vedeckého projektu podporeného Vyšehradským fondom.

Marek Domin je autorom vedeckej monografie Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie (2018). Marek Domin je rovnako autorom dvoch komentárov k volebnému zákonodarstvu (Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, 2019 a Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, 2018) a spoluautorom komentáru Zákon o politických stranách a politických hnutiach (2019). V rámci pedagogickej publikačnej činnosti možno spomenúť najmä autorstvo vysokoškolskej učebnice Volebné právo a volebné systémy (2017) a spolutorstvo dvoch učebných pômocok z oblasti ústavného práva (Ústavné právo, 2019 a Repetitórium ústavného práva, 2017). Marek Domin je taktiež autorom alebo spoluautorom ďalších niekoľkých desiatok vedeckých a odborných prác publikovaných v Slovenskej republike, v Českej republike, v Poľsku a v Rumunsku. Rovnako publikuje aj blogy v anglickom jazyku venované aktuálnym otázkam slovenského ústavného práva (Blog of the IACL a I.CONnect - Blog of the International Journal of Constitutional Law).

Za ocenenie vedeckej, publikačnej a pedagogickej činnosti Mareka Domina v oblasti volebného práva možno považovať skutočnosť, že bol členmi misie OBSE pozorujúcej voľby (ODIHR EAM) opakovane požiadaný o konzultáciu (2019 a 2020), ako aj to, že bol nominovaný do expertnej pracovnej skupiny pri Ministerstve vnútra SR, ktorej úlohou bolo posúdiť riziká spojené s eventuálnym zavedením elektronického hlasovania.

Pre podrobnosti pozri  životopis. 

 

Marek v súkromí

Marek Domin sa narodil a spolu s manželkou žije v Bratislave. Medzi jeho záľuby patrí cestovanie, letectvo (najmä civilné), počúvanie rockovej hudby, sledovanie filmov a seriálov a čítanie. Okrem ústavnoprávnej, politologickej či historickej literatúry obľubuje aj fantastickú beletriu, najmä sci-fi. V minulosti, predovšetkým počas stredoškolských a čiastočne aj vysokolských štúdií, sa venoval aj fotografovaniu lietadiel. Dúfa, že k tejto záľube sa ešte niekedy vráti.