doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
(počas prerušenia kontaktnej výučby len e-mailom)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

aktualizácia - web ako celok: 31. 3. 2020;  úvodná stránka: 24. 2. 2020

 

Marek pracovne

Marek Domin (1988) je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2011), kde úspešne absolvoval aj rigorózne konanie (2012) a doktorandské štúdium (2014). V roku 2018 bol po úspešnom habilitačnom konaní rektorom Univerzity Komenského vymenovaný za docenta v odbore ústavné právo.

Marek Domin je členom a zástupcom vedúceho Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej pôsobí už od roku 2011, od roku 2018 na pozícii docenta. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa venuje ústavnému právu, predovšetkým volebnému právu a volebným systémom. Spolu s ďalšími členmi Katedry ústavného práva zabezpečuje prednášky a semináre z povinných predmetov Štátoveda a Ústavné právo. Okrem toho garantuje a zabezpečuje výučbu výberového predmetu Volebné právo a volebné systémy. Rovnako sa podieľa aj na školení a oponentúre bakalárskych a diplomových prác, je predsedom skúšobných komisií na štátnych skúškach a predsedom skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok. Od roku 2018 taktiež pôsobí aj ako školiteľ doktorandských študentov. Marek Domin na Univerzite Komenského v Bratislave pedagogicky taktiež pôsobí aj v rámci Univerzity tretieho veku a Diplomatickej akadémie - Inštitúte medzinárodných vzťahov Karola Rybárika. V minulosti pôsobil aj ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o vedeckú a publikačnú činnosť, Marek Domin sa osobitne zameriava na otázky volebného práva a zastupiteľskej demokracie. Pozornosť však venuje aj ďalším otázkam ústavného práva, správneho práva a ústavnej teórie. Zúčastnil sa viacerých zahraničných študijných, výskumných a pedagogických pobytov (Salamanca, Praha). Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých výskumných projektov a grantov, vrátane medzinárodného vedeckého projektu podporeného Vyšehradským fondom.

Marek Domin je autorom vedeckej monografie Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie (2018). Marek Domin je rovnako autorom dvoch komentárov k volebnému zákonodarstvu (Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, 2019 a Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, 2018) a spoluautorom komentáru Zákon o politických stranách a politických hnutiach (2019). V rámci pedagogickej publikačnej činnosti možno spomenúť najmä autorstvo vysokoškolskej učebnice Volebné právo a volebné systémy (2017) a spolutorstvo dvoch učebných pômocok z oblasti ústavného práva (Ústavné právo, 2019 a Repetitórium ústavného práva, 2017). Marek Domin je taktiež autorom alebo spoluautorom ďalších viac ako šiestich desiatok vedeckých a odborných prác publikovaných v Slovenskej republike, v Českej republike a v Poľsku. Rovnako publikuje aj blogy v anglickom jazyku venované aktuálnym otázkam slovenského ústavného práva (Blog of the IACL a I.CONnect - Blog of the International Journal of Constitutional Law).

Za ocenenie vedeckej, publikačnej a pedagogickej činnosti Mareka Domina v oblasti volebného práva možno považovať skutočnosť, že bol členmi misie OBSE pozorujúcej voľby (ODHIR EAM) opakovane požiadaný o konzultáciu (2019 - voľby prezidenta SR, 2020 - voľby do NR SR).

Pre podrobnosti pozri  životopis. 

 

Marek v súkromí

Marek Domin sa narodil a spolu s manželkou žije v Bratislave. Medzi jeho záľuby patrí cestovanie, letectvo, počúvanie rockovej hudby, sledovanie filmov a seriálov a čítanie. Okrem ústavnoprávnej, politologickej a historickej literatúry obľubuje aj fantastickú beletriu, najmä sci-fi a fantasy. V minulosti, najmä počas stredoškolských a čiastočne aj vysokolských štúdií, sa pomerne intenzívne venoval aj fotografovaniu lietadiel. Dúfa, že k tejto záľube sa ešte niekedy vráti.

Čo zaujímavé nedávno čítal, práve číta alebo v blízkej budúcnosti plánuje čítať:

  • DE COSTA, J.: Law of Elections. 2016.
  • PODOLEC, O.: Prvý slovenský parlament. Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť. 2017.
  • MLEJNEK, J. a kol.: Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systému poměrných. 2010.
  • MARSHALL, T.: Zomrieť pre vlajku. Moc a politika národných symbolov. 2019.
  • SNYDER, T.: Čierna zem. Holokaust ako história a varovanie. 2015.
  • BURNHEIM, J.: Is Democracy Possible? The Alternative to Electoral Politics. 1985.
  • ARENDT, H.: Pôvod totalitarizmu I - III. 2018.
  • DRÁBIK, J.: Fašizmus. 2019.
  • MARSHALL, T.: V zajatí geografie. 2017.
  • CHAPMAN, D.: Možno sa vyhnúť občianskym vojnám? Volebné a ústavné modely pre etnicky rozdelení krajiny. 1996.