doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
(počas prerušenia kontaktnej výučby len e-mailom)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

      

Publikácie (101)

aktualizácia: 13. 12. 2020

 

vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB) (5)

[5] DOMIN, M. – BUJŇÁK, V.: Zákon o politických stranách a politických hntuiach. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, 424 s. ISBN 978-80-571-0125-3.

[4] DOMIN, M.: Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, 228 s. ISBN 978-80-571-008-9.

[3] DOMIN, M.: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 248 s. ISBN 978-80-8168-911-6.

[2] DOMIN, M.: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 684 s. ISBN 978-80-8168-770-9.

[1] DOMIN, M.: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky. Bratislava : PraF UK, 2015, 148 s. ISBN 978-80-7160-377-1.

 

kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC) (1)

[1] DOMIN, M.: Ústavné mechanizmy na odstránenie bezpečnostných rizík. Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw grupy wyszehradzkiej. Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 285-305. ISBN 978-83-231-3538-8.

v skrátenej verzii vyšlo aj v anglickom jazyku: DOMIN, M.: Constitutional Mechanisms for Eliminating Security Risks. In Security in V4. Constitutions and political practices. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 155-166. ISBN 978-83-231-3547-0.

 

vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB) (1)

[1] DOMIN, M.: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, 411 s. ISBN 978-80-8168-634-4.

 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách (ACD) (1)

[1] DOMIN, M.: Voľby a volebné právo. In: GIBA, M. a kol.: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 376-438. ISBN 978-80-571-0086-7.

 

vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (ADE) (3)

[3] DOMIN, M. – DEMJANOVIČ, D. – TAKÁCS, D.: Głosowanie za granicą w świetle przepisów Republiki Słowackiej: aktualny stan prawny, wnioski i perspektywy na przyszłość In Studia Wyborcze. 2020, č. 2, s. 81-111.

[2] DOMIN, M.: Thirty Years of Democratic and Free Elections in Slovakia: Can Really Everyone Vote? In Actas Universitatis Danubius Juridica. 2020, č. 3, s. 7-22.

[1] CIBULKA, Ľ. – DOMIN, M.: Formovanie ústavného postavenia prezidenta Slovenskej republiky (Približovanie alebo vzďaľovanie sa modelu z prvej československej republiky). In Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2018, č. 3, s. 49-70.

 

vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (ADF) (21)

[21] DOMIN, M.: Inštitút tretej strany volebnej kampane na Slovensku. Právna úprava a jej praktické uplatňovanie. In Actas Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (AFI), č. 1/2020, s. 39-70.

[20] DOMIN, M.: Späťvzatie podpory pre prezidentského kandidáta. In Justičná revue. 2020, roč. 72, č. 1, s. 17-34.

[19] DOMIN, M.: Bratislavské samosprávne voľby a rovnosť volebného práva. In Justičná revue. 2019, roč. 71, č. 3, s. 223-236.

[18] DOMIN, M.: Štátne občianstvo ako podmienka volebného práva aj v 21. storočí? In Právny obzor. 2018, roč. 101, č. 5, s. 493-507.

[17] DOMIN, M.: Nespôsobilosť voliča dostaviť sa do volebnej miestnosti a samosprávne voľby. In Justičná revue. 2018, roč. 70, č. 3, s. 307-320.

[16] DOMIN, M.: Krátke zamyslenie nad potenciálnym referendom o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie. In Justičná revue. 2017, roč. 69, č. 8-9, s. 1042-1052.

[15] ĽALÍK, T. – BARANÍK, K. – DOMIN, M.: Ústavnoprávna analýza náhodného prideľovania exekučných titulov. In Justičná revue. 2017, roč. 69, č. 4, s. 540-563.

[14] DOMIN, M.: Predlžovanie volebného obdobia v kontexte predĺženia volebného obdobia orgánov vyšších územných celkov. In Justičná revue. 2017, roč. 69, č. 2, s. 179-187.

[13] DOMIN, M.: O adresátovi miestneho referenda. Nielen toho gabčíkovského. In Justičná revue. 2016, roč. 68, č. 8-9, s. 878-889.

[12] DOMIN, M.: Môžeme ostať bez slovenských europoslancov? In Justičná revue. 2016, roč. 68, č. 3, s. 272-284.

[11] DOMIN, M.: Referendum v ústavnom systéme Španielska. In Právny obzor. 2016,     roč. 99, č. 1, s. 39-60.

[10] DOMIN, M.: Štátna komisia pre voľby. Vybrané otázky jej kreácie. In Justičná revue. 2015, roč. 67, č. 10, s. 1007-1024.

[9] DOMIN, M.: Späťvzatie návrhu na vyhlásenie referenda. In Justičná revue. 2015, roč. 67, č. 3, s. 343-356.

[8] DOMIN, M.: Niekoľko poznámok k pojmu prezidentská forma vlády. In Historia et theoria iuris. 2014, roč. 6, č. 2, s. 8-16.

[7] DOMIN, M.: Správa o stave republiky ako prezidentská právomoc. In Justičná revue. 2014, roč. 66, č. 8-9, s. 1049-1066.

[6] DOMIN, M.: Vecný rozsah inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu v Španielsku          In Právny obzor. 2014, roč. 97, č. 4, s. 295-309.

[5] DOMIN, M.: Zodpovednosť za kontrasignované rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky. In Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 4, s. 443-463.

[4] DOMIN, M.: Zrušenie priestupkovej imunity a prezident Slovenskej republiky. In Justičná revue. 2012, roč. 64, č. 4, s. 531-541.

[3] DOMIN, M.: Zhromaždenia v blízkosti Národnej rady a Ústavného súdu. In Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 10, s. 1234-1245.

[2] DOMIN, M.: Ústavnosť straty štátneho občianstva ex lege v dôsledku nadobudnutia ďalšieho štátneho občianstva. In Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 4, s. 633-641.

[1] DOMIN, M.: Súdna ochrana člena občianskeho združenia. In Justičná revue. 2010,       roč. 62, č. 12, s. 1359-1367.

 

vedecké práce v zahran. recenzovaných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADM) (2)

[2] DOMIN, M.: More votes, but fewer parliamentary seats. Slovak consequences of delayed Brexit. In The Lawyer Quarterly. 2020, č. 3, s. 279-292.

[1] DOMIN, M.: Povolebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky. In Časopis pro právní vědu a praxi. 2020, roč. XXVIII, č. 1, s. 139-156.

 

vedecké práce v zahran. recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC) (1)

[1] DOMIN, M.: Ekologická bezpečnosť. In Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw grupy wyszehradzkiej. Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 265-268. ISBN 978-83-231-3538-8.

v skrátenej verzii vyšlo aj v anglickom jazyku: DOMIN, M.: Ecological Security. In Security in V4. Constitutions and political practices. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 143-146. ISBN 978-83-231-3547-0.

 

publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (AFC) (4)

[4] DOMIN, M. – TRELLOVÁ, L.: Volebná súťaž len pre „veľké“ politické strany? In Dny práva 2018. Návrat k nedemokartickým režimům ve střední Evropě? Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 88-106. ISBN 978-80-210-9511-3.

[3] DOMIN, M.: Tajnosť volebného práva v horizontálnych vzťahoch. In COFOLA 2017. Mezinárodní konference pro doktorandy a mladé právní vědce. Telč, 27. – 29. 4. 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 1084-1102. ISBN 978-80-210-8928-0.

[2] DOMIN, M.: Priama voľba prezidenta a inštitút kontrasignácie. In Dny práva 2013. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. – 14.11.2013 v Brne. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 6-15. ISBN 978-80-210-6815-5.

[1] DOMIN, M.: Ústavné limity výkonu prezidentských právomocí – kontrasignácia vs. obligatórny návrh. In Olomoucké debaty mladých právniků 2012. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 16. – 18.9.2012 v Hrubej vode pri Olomouci. Praha: Leges, 2012. s. 53-61. ISBN 978-80-87576-45-8.

 

publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (AFD) (13)

[13] DOMIN, M..: Mal by Ústavný súd zasahovať do výsledkov volieb aj po neprimerane dlhej dobe? Legalita vs. právna itota. In Bratislavské právnické fórum 2020. Princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 6. - 7. februára 2020 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2019, s. 120-131. ISBN 978-80-7160-566-9.

[12] DOMIN, M. – TRELLOVÁ, L.: Priama voľba sudcov Ústavného súdu? Legitimita vs. nezávislosť. In Bratislavské právnické fórum 2019. Nezávislosť Ústavného súdu Slovenskej republiky: Zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 14. - 15. februára 2019 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2019, s. 30-42. ISBN 978-80-7160-513-7.

[11] DOMIN, M.: Neplatnosť referenda konštatovaná Ústavným súdom. A čo ďalej?. In Bratislavské právnické fórum 2018. Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 22. - 23. februára 2018 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2018, s. 56-65. ISBN 978-80-7160-465-5.

[10] DOMIN, M.: Kvantitatívne obmedzenia realizácie práva zakladať politické strany a združovať sa v nich. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 30. 3. – 1. 4. 2017 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2016, s. 801-812, 978-80-7160-445-7.

[9] DOMIN, M.: Tri európske referendá o manželstve. In Bratislavské právnické fórum 2016. Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. októbra 2016 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2016, s. 55-65. ISBN 978-80-7160-431-0.

[8] DOMIN, M.: Odmietnutie vymenovania sudcu všeobecného súdu vo svetle súčasnej judikatúry Ústavného súdu. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 10. – 12.3.2016 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2016, s. 612-620, 978-80-7160-414-3.

[7] DOMIN, M.: Vojna ako ústavnoprávny fenomén. In Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 29. – 30. septembra 2015 v Piešťanoch. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2015, s. 147-165. ISBN 978-80-8167-034-3.

[6] DOMIN, M.: Referendum a kampaň pred referendom. In Bratislavské právnické fórum 2015. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 9. - 10. októbra 2015 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2015, s. 1041-1052. ISBN 978-80-7160-411-2.

[5] DOMIN, M.: Referendové „nie“ a jeho právne dôsledky. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 19. – 21.3.2015 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2015, s. 133-141, ISBN 978-80-7160-394-8.

[4] DOMIN, M.: Ústavno-politická zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky včera, dnes a zajtra. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – právne reflexie. Bratislava: PraF UK, 2015, s. 13-28, ISBN 978-80-7160-379-5.

[3] DOMIN, M.: Koncepcia parlamentnej formy vlády v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014. Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 27. – 29.3.2014 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2014, s. 167-175, ISBN 978-80-7160-371-9.

[2] DOMIN, M.: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu v ústavnom systéme Slovenskej republiky: pokračujúca výzva pre ústavodarcu alebo slepá ulička? In Bratislavské právnické fórum 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 10. – 11. októbra 2013 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2013, s. 718-726. ISBN 978-80-7160-365-8.

[1] DOMIN, M.: Iniciovanie ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2012. 1. časť. Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 29. – 31.3.2012 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2012, s. 149-155. ISBN 978-80-7160-317-7.

 

skriptá a učebné texty (BCI) (1)

[1] DOMIN, M. – HODÁS, M. – KORPÁŠ, E. – PRÍBELSKÝ, P.: Repetitórium ústavného práva. Bratislava : Iuris Libri, 2017, 186 s. ISBN 978-80-89635-34-4.

 

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BDA) (1)

[1] CIBULKA, Ľ. – DOMIN, M.: Ústava Slovenské republiky (1992). In: Encyklopedie českých právních dějin. XIX svazek : U – Ú. Plzeň : Aleš Čenek, 2020, s. 650-671. ISBN 978-80-7418-334-8.

 

odborné práce v ostatných domácich časopisoch (BDF) (37)

[37] DOMIN, M.: Čo robiť so zhromaždením konaným v rozpore s podmienkami núdzového stavu?. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 22.10.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/10/22/co-robit-so-zhromazdenim-konanym-v-rozpore-s-podmienkami-nudzoveho-stavu/.

[36] DOMIN, M.: Slovenská ústava (našťastie) nevstúpila do Klubu 27. A čo ďalej?. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 3.9.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/09/03/slovenska-ustava-nastastie-nevstupila-do-klubu-27-a-co-dalej/.

[35] DOMIN, M.: Účasť vojakov vo volebnej súťaži. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 4.8.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/08/04/ucast-vojakov-vo-volebnej-sutazi/.

[34] DOMIN, M.: Izolácia v domácom prostredí a výkon volebného práva. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 28.7.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/07/28/izolacia-v-domacom-prostredi-a-vykon-volebneho-prava/.

[33] DOMIN, M.: Môžu kozmonauti hlasovať vo voľbách?. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 7.7.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/07/07/mozu-kozmonauti-hlasovat-vo-volbach/.

[32] DOMIN, M.: Aký volebný zákon platil pred 100 rokmi?. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 14.4.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/04/14/aky-volebny-zakon-platil-pred-100-rokmi/.

[31] DOMIN, M.: Možno posunúť termín doplňovacích komunálnych volieb (napríklad z dôvodu pandémie)?. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 30.3.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/30/mozno-posunut-termin-doplnovacich-komunalnych-volieb-napriklad-z-dovodu-pandemie/

[30] DOMIN, M.: Voľby v čase pandémie (ústavnoprávny pohľad). In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 18.3.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/18/volby-v-case-pandemie-ustavnopravny-pohlad/

[29] DOMIN, M.: Zákonom určený volebný prah a jeho vplyv na rozdelenie mandátov v Národnej rade. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 4.3.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/04/zakonom-urceny-volebny-prah-a-jeho-vplyv-na-rozdelenie-mandatov-v-narodnej-rade/.

[28] DOMIN, M.: Viac volebných obvodov pre parlamentné voľby. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 30.1.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/01/30/viac-volebnych-obvodov-pre-parlamentne-volby/.

[27] DOMIN, M.: Predvolebné koalície a obchádzanie zákona. In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 5.12.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/12/05/predvolebne-koalicie-a-obchadzanie-zakona/.

[26] DOMIN, M.: Ako skrotiť volebné prieskumy? In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 30.10.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/10/30/ako-skrotit-volebne-prieskumy/.

[25] DOMIN, M.: Budú politické strany môcť viesť volebnú kampaň pred prezidentskými voľbami? In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 10.09.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/09/10/budu-politicke-strany-moct-viest-volebnu-kampan-pred-prezidentskymi-volbami/.

[24] DOMIN, M.: Je Lex Vallo skutočne potrebný? In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 27.08.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/08/27/je-lex-vallo-skutocne-potrebny/.

[23] DOMIN, M.: Ako by sa nemali meniť pravidlá volebnej súťaže. In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 01.07.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/07/01/ako-by-sa-nemali-menit-pravidla-volebnej-sutaze/.

[22] DOMIN, M.: Rozpustiť či nerozpustiť?. In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 01.07.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/07/01/rozpustit-ci-nerozpustit/.

[21] DOMIN, M.: Prečo mal Ústavný súd svoje rakety (zatiaľ) nechať v sile. Stručný postreh k prelomovému rozhodnutiu. In ComenIUS. 2019 [online] 19.02.2019. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/52-preco-mal-ustavny-sud-svoje-rakety-zatial-nechat-v-sile-strucny-postreh-k-prelomovemu-rozhodnutiu.

[20] DOMIN, M.: Brexit a nešťastná slovenská štrnástka. In ComenIUS. 2019 [online] 12.02.2019. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo.

[19] DOMIN, M.: Žreb ako nástroj na výber sudcov Ústavného súdu? In ComenIUS. 2018 [online] 05.06.2018. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/50-zreb-ako-nastroj-na-vyber-sudcov-ustavneho-sudu.

[18] DOMIN, M.: Aké politické strany sa môžu zúčastniť volebnej súťaže?. In ComenIUS. 2018 [online] 28.05.2018. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/49-ake-politicke-strany-sa-mozu-zucastnit-volebnej-sutaze.

[17] DOMIN, M.: Rok 2018. To je aj 50 rokov slovenskej štátnosti. In ComenIUS. 2018 [online] 22.01.2018. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategoriepolitika-a-pravo/40-rok-2018-to-je-aj-50-rokov-slovenskej-statnosti.

[16] DOMIN, M.: Predčasné parlamentné voľby. Právna teória a politická prax. In ComenIUS. 2017 [online] 20.08.2017. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/29-predcasne-parlamentne-volby-pravna-teoria-a-politicka-prax.

[15] DOMIN, M.: Koaličná zmluva a jej ústavnoprávna (i)relevantnosť. In ComenIUS. 2017 [online] 11.08.2017. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/28-koalicna-zmluva-a-jej-ustavnopravna-i-relevantnost.

[14] DOMIN, M.: Nové pravidlá volieb predsedov samosprávnych krajov. In ComenIUS. 2017 [online] 12.04.2017. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/19-nove-pravidla-volieb-predsedov-samospravnych-krajov.

[13] DOMIN, M.: Referendum o obnovení Československa?. In Projustice.sk. 2016. [online] 07.01.2016. Dostupné na https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/referendum-o-obnoveni-ceskoslovenska.

[12] DOMIN, M.: Kandidát na poslanca ako tretia strana volebnej kampane?. In Projustice.sk. 2015. [online] 03.09.2015. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/kandidat-na-poslanca-ako-tretia-strana-volebnej-kampane.

[11] DOMIN, M.: Tretia strana a jej volebná kampaň. In Projustice.sk. 2015. [online] 10.08.2015. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/tretia-strana-a-jej-volebna-kampan.

[10] DOMIN, M.: Prečo súdny exekútor nemôže postihnúť majetok povinného v zahraničí ? In Projustice.sk. 2015. [online] 28.05.2015. Dostupné na: https://www.projustice.sk/obcianske-pravo/preco-sudny-exekutor-nemoze-postihnut-majetok-povinneho-v-zahranici.

[9] DOMIN, M.: Zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky po 1. septembri 2014. In Projustice.sk. 2014. [online] 24.07.2014. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/zlozenie-sudnej-rady-sr-po-1-9-2014.

[8] DOMIN, M.: Zvolenie prezidenta v prvom kole. Alebo o tom, že ak dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. In Projustice.sk. 2014. [online] 17.03.2014. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/zvolenie-prezidenta-v-prvom-kole.

[7] DOMIN, M.: Od premiéra k prezidentovi. Alebo o ústavnokonformnom postupe výmeny hlavy štátu a vlády. In Projustice.sk. 2014. [online] 15.01.2014. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/od-premiera-k-prezidentovi-alebo-o-ustavnokonformnom-postupe-vymeny-hlavy-statu-a-vlady.

[6] DOMIN, M.: Odblokovanie bankového účtu pri exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke. In Projustice.sk. 2013. [online] 26.07.2013. Dostupné na: https://www.projustice.sk/obcianske-pravo/odblokovanie-bankoveho-uctu-pri-exekucii-prikazanim-pohladavky-z-uctu-v-banke.

[5] DOMIN, M.: Španielske autonómne spoločenstvá. In Projustice.sk. 2013. [online] 25.06.2013. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/spanielske-autonomne-spolocenstva.

[4] DOMIN, M.: Amnestia: Kto rozhoduje o jej udelení?. In Projustice.sk. 2013. [online] 08.02.2013. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/amnestia-kto-rozhoduje-o-jej-udeleni.

[3] DOMIN, M.: Úloha hlavy štátu v parlamentnej forme vlády: Prezident Slovenskej republiky ako arbiter?. In Projustice.sk. 2013. [online] 31.01.2013. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/uloha-hlavy-statu-v-parlamentnej-forme-vlady-prezident-slovenskej-republiky-ako-arbiter.

[2] DOMIN, M.: Hrubá neslušnosť ako dôvod zákazu zhromaždenia. In Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 1, s. 149-157.

[1] DOMIN, M.: Formálno-právna povaha výsledku referenda. In Justičná revue. 2010, roč. 62, č. 11, s. 1247-1255.

 

odborné práce v domácich zborníkoch (BEF) (1)

[1] DOMIN, M.: Zastupovanie prezidenta Slovenskej republiky a inštitút kontrasignácie. Akademické akcenty 2012. Zborník z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaného dňa 19. októbra 2012 v Bratislave. Žilina: Eurokódex, 2013, s. 129-140. ISBN 978-80-8155-018-8.

 

práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (GHG) (4)

[4] DOMIN, M.: Judicial Reform in Slovakia: How to deal with „bad“ judges? [online] 30.07.2020. Dostupné na: https://blog-iacl-aidc.org/2020-posts/2020/7/30/judicial-reform-in-slovakia-how-to-deal-with-bad-judges.

[3] DOMIN, M.: A Part of the Constitution Is Unconstitutional, the Slovak Constitutional Court has Ruled [online] 06.02.2019. Dostupné na: https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/2/5/a-part-of-the-constitution-is-unconstitutional-the-slovak-constitutional-court-has-ruled.

So súhlasom IACL-AIDC vyšlo aj na Verfassungblog.de: DOMIN, M.: A Part of the Constitution Is Unconstitutional, the Slovak Constitutional Court has Ruled [online] 08.02.2019. Dostupné na: https://verfassungsblog.de/a-part-of-the-constitution-is-unconstitutional-the-slovak-constitutional-court-has-ruled/.

[2] DOMIN, M.: Slovak Parliament has Abolished Presidential Amnesties: A brief Outline of the Story. Is there a Happy Ending? [online] 10.09.2017. Dostupné na: https://iacl-aidc-blog.org/2017/09/10/slovak-parliament-has-abolished-presidential-amnesties-a-brief-outline-of-the-story-is-there-a-happy-ending/.

[1] DOMIN, M.: Imunita poslancov Národnej rady Slovenskej republiky po 1. septembri 2012. [online] 21.08.2012. Dostupné na: https://www.penonline.sk/index.php/pravne-oblasti/statne-pravo/clanky-a-novinky/imunita-poslancov-narodnej-rady-slovenskej-republiky-po-1.-septembri-2012.

 

recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) (4)

[4] DOMIN, M.: Ľalík, M. – Ľalík, T.: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár. In Právny obzor. 2020, roč. 103, č. 5, s. 411-413.

[3] DOMIN, M.: Káčer, M. – Neumann, J.: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok. In Justičná revue. 2020, roč. 72, č. 8-9, s. 1002-1004.

[2] DOMIN, M.: Ľalík, T.: Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. In Justičná revue. 2015, roč. 67,  č. 11, s. 1375-1377.

[1] DOMIN, M.: Procházka, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. In Justičná revue. 2012, roč. 64,  č. 2, s. 317-318.

 

publikácie neevidované v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (1)

[1] DOMIN, M.: Symposium on „The Slovak Constitutional Court Appointment Case“ – The President´s Appointments [online] 25.01.2018. Dostupné na: https://www.iconnectblog.com/2018/01/symposium-slovak-appointments-case-domin/.

 

         Zoznam publikácií a grantov v pdf