doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
(počas prerušenia kontaktnej výučby len e-mailom)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

      

Publikácie (87)

aktualizácia: 14. 4. 2020

 

vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB) (5)

[5] DOMIN, M. – BUJŇÁK, V.: Zákon o politických stranách a politických hntuiach. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, 424 s. ISBN 978-80-571-0125-3.

[4] DOMIN, M.: Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, 228 s. ISBN 978-80-571-008-9.

[3] DOMIN, M.: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 248 s. ISBN 978-80-8168-911-6.

[2] DOMIN, M.: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 684 s. ISBN 978-80-8168-770-9.

[1] DOMIN, M.: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky. Bratislava : PraF UK, 2015, 148 s. ISBN 978-80-7160-377-1.

 

kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC) (1)

[1] DOMIN, M.: Ústavné mechanizmy na odstránenie bezpečnostných rizík. Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw grupy wyszehradzkiej. Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 285-305. ISBN 978-83-231-3538-8.

vyšlo aj v anglickom jazyku: In Security in V4. Constitutions and political practices. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 155-166. ISBN 978-83-231-3547-0.

 

vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB) (1)

[1] DOMIN, M.: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, 411 s. ISBN 978-80-8168-634-4.

 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách (ACD) (1)

[1] DOMIN, M.: Voľby a volebné právo. In: GIBA, M. a kol.: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 376-438. ISBN 978-80-571-0086-7.

 

vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (ADE) (2)

[2] DOMIN, M.: Povolebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky. In Časopis pro právní vědu a praxi. 2020, roč. XXVIII, č. 1, s. 139-156.

[1] CIBULKA, Ľ. – DOMIN, M.: Formovanie ústavného postavenia prezidenta Slovenskej republiky (Približovanie alebo vzďaľovanie sa modelu z prvej československej republiky). In Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2018, č. 3, s. 49-70.

 

vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (ADF) (20)

 

[20] DOMIN, M.: Späťvzatie podpory pre prezidentského kandidáta. In Justičná revue. 2020, roč. 72, č. 1, s. 17-34.

[19] DOMIN, M.: Bratislavské samosprávne voľby a rovnosť volebného práva. In Justičná revue. 2019, roč. 71, č. 3, s. 223-236.

[18] DOMIN, M.: Štátne občianstvo ako podmienka volebného práva aj v 21. storočí? In Právny obzor. 2018, roč. 101, č. 5, s. 493-507.

[17] DOMIN, M.: Nespôsobilosť voliča dostaviť sa do volebnej miestnosti a samosprávne voľby. In Justičná revue. 2018, roč. 70, č. 3, s. 307-320.

[16] DOMIN, M.: Krátke zamyslenie nad potenciálnym referendom o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie. In Justičná revue. 2017, roč. 69, č. 8-9, s. 1042-1052.

[15] ĽALÍK, T. – BARANÍK, K. – DOMIN, M.: Ústavnoprávna analýza náhodného prideľovania exekučných titulov. In Justičná revue. 2017, roč. 69, č. 4, s. 540-563.

[14] DOMIN, M.: Predlžovanie volebného obdobia v kontexte predĺženia volebného obdobia orgánov vyšších územných celkov. In Justičná revue. 2017, roč. 69, č. 2, s. 179-187.

[13] DOMIN, M.: O adresátovi miestneho referenda. Nielen toho gabčíkovského. In Justičná revue. 2016, roč. 68, č. 8-9, s. 878-889.

[12] DOMIN, M.: Môžeme ostať bez slovenských europoslancov? In Justičná revue. 2016, roč. 68, č. 3, s. 272-284.

[11] DOMIN, M.: Referendum v ústavnom systéme Španielska. In Právny obzor. 2016,     roč. 99, č. 1, s. 39-60.

[10] DOMIN, M.: Štátna komisia pre voľby. Vybrané otázky jej kreácie. In Justičná revue. 2015, roč. 67, č. 10, s. 1007-1024.

[9] DOMIN, M.: Späťvzatie návrhu na vyhlásenie referenda. In Justičná revue. 2015, roč. 67, č. 3, s. 343-356.

[8] DOMIN, M.: Niekoľko poznámok k pojmu prezidentská forma vlády. In Historia et theoria iuris. 2014, roč. 6, č. 2, s. 8-16.

[7] DOMIN, M.: Správa o stave republiky ako prezidentská právomoc. In Justičná revue. 2014, roč. 66, č. 8-9, s. 1049-1066.

[6] DOMIN, M.: Vecný rozsah inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu v Španielsku          In Právny obzor. 2014, roč. 97, č. 4, s. 295-309.

[5] DOMIN, M.: Zodpovednosť za kontrasignované rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky. In Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 4, s. 443-463.

[4] DOMIN, M.: Zrušenie priestupkovej imunity a prezident Slovenskej republiky. In Justičná revue. 2012, roč. 64, č. 4, s. 531-541.

[3] DOMIN, M.: Zhromaždenia v blízkosti Národnej rady a Ústavného súdu. In Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 10, s. 1234-1245.

[2] DOMIN, M.: Ústavnosť straty štátneho občianstva ex lege v dôsledku nadobudnutia ďalšieho štátneho občianstva. In Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 4, s. 633-641.

[1] DOMIN, M.: Súdna ochrana člena občianskeho združenia. In Justičná revue. 2010,       roč. 62, č. 12, s. 1359-1367.

 

vedecké práce v zahran. recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC) (1)

[1] DOMIN, M.: Ekologická bezpečnosť. In Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw grupy wyszehradzkiej. Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 265-268. ISBN 978-83-231-3538-8.

vyšlo aj v anglickom jazyku: In Security in V4. Constitutions and political practices. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 143-146. ISBN 978-83-231-3547-0.

 

publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (AFC) (4)

[4] DOMIN, M. – TRELLOVÁ, L.: Volebná súťaž len pre „veľké“ politické strany? In Dny práva 2018. Návrat k nedemokartickým režimům ve střední Evropě? Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 88-106. ISBN 978-80-210-9511-3.

[3] DOMIN, M.: Tajnosť volebného práva v horizontálnych vzťahoch. In COFOLA 2017. Mezinárodní konference pro doktorandy a mladé právní vědce. Telč, 27. – 29. 4. 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 1084-1102. ISBN 978-80-210-8928-0.

[2] DOMIN, M.: Priama voľba prezidenta a inštitút kontrasignácie. In Dny práva 2013. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. – 14.11.2013 v Brne. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 6-15. ISBN 978-80-210-6815-5.

[1] DOMIN, M.: Ústavné limity výkonu prezidentských právomocí – kontrasignácia vs. obligatórny návrh. In Olomoucké debaty mladých právniků 2012. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 16. – 18.9.2012 v Hrubej vode pri Olomouci. Praha: Leges, 2012. s. 53-61. ISBN 978-80-87576-45-8.

 

publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (AFD) (12)

[12] DOMIN, M. – TRELLOVÁ, L.: Priama voľba sudcov Ústavného súdu? Legitimita vs. nezávislosť. In Bratislavské právnické fórum 2019. Nezávislosť Ústavného súdu Slovenskej republiky: Zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 14. - 15. februára 2019 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2019, s. 30-42. ISBN 978-80-7160-513-7.

[11] DOMIN, M.: Neplatnosť referenda konštatovaná Ústavným súdom. A čo ďalej?. In Bratislavské právnické fórum 2018. Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 22. - 23. februára 2018 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2018, s. 56-65. ISBN 978-80-7160-465-5.

[10] DOMIN, M.: Kvantitatívne obmedzenia realizácie práva zakladať politické strany a združovať sa v nich. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 30. 3. – 1. 4. 2017 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2016, s. 801-812, 978-80-7160-445-7.

[9] DOMIN, M.: Tri európske referendá o manželstve. In Bratislavské právnické fórum 2016. Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. októbra 2016 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2016, s. 55-65. ISBN 978-80-7160-431-0.

[8] DOMIN, M.: Odmietnutie vymenovania sudcu všeobecného súdu vo svetle súčasnej judikatúry Ústavného súdu. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 10. – 12.3.2016 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2016, s. 612-620, 978-80-7160-414-3.

[7] DOMIN, M.: Vojna ako ústavnoprávny fenomén. In Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 29. – 30. septembra 2015 v Piešťanoch. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2015, s. 147-165. ISBN 978-80-8167-034-3.

[6] DOMIN, M.: Referendum a kampaň pred referendom. In Bratislavské právnické fórum 2015. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 9. - 10. októbra 2015 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2015, s. 1041-1052. ISBN 978-80-7160-411-2.

[5] DOMIN, M.: Referendové „nie“ a jeho právne dôsledky. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 19. – 21.3.2015 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2015, s. 133-141, ISBN 978-80-7160-394-8.

[4] DOMIN, M.: Ústavno-politická zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky včera, dnes a zajtra. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – právne reflexie. Bratislava: PraF UK, 2015, s. 13-28, ISBN 978-80-7160-379-5.

[3] DOMIN, M.: Koncepcia parlamentnej formy vlády v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014. Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 27. – 29.3.2014 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2014, s. 167-175, ISBN 978-80-7160-371-9.

[2] DOMIN, M.: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu v ústavnom systéme Slovenskej republiky: pokračujúca výzva pre ústavodarcu alebo slepá ulička? In Bratislavské právnické fórum 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 10. – 11. októbra 2013 v Bratislave. Bratislava: PraF UK, 2013, s. 718-726. ISBN 978-80-7160-365-8.

[1] DOMIN, M.: Iniciovanie ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2012. 1. časť. Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 29. – 31.3.2012 v Častej – Papierničke. Bratislava: PraF UK, 2012, s. 149-155. ISBN 978-80-7160-317-7.

 

skriptá a učebné texty (BCI) (1)

[1] DOMIN, M. – HODÁS, M. – KORPÁŠ, E. – PRÍBELSKÝ, P.: Repetitórium ústavného práva. Bratislava : Iuris Libri, 2017, 186 s. ISBN 978-80-89635-34-4.

 

odborné práce v ostatných domácich časopisoch (BDF) (32)

[32] DOMIN, M.: Aký volebný zákon platil pred 100 rokmi?. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 14.4.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/04/14/aky-volebny-zakon-platil-pred-100-rokmi/.

[31] DOMIN, M.: Možno posunúť termín doplňovacích komunálnych volieb (napríklad z dôvodu pandémie)?. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 30.3.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/30/mozno-posunut-termin-doplnovacich-komunalnych-volieb-napriklad-z-dovodu-pandemie/

[30] DOMIN, M.: Voľby v čase pandémie (ústavnoprávny pohľad). In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 18.3.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/18/volby-v-case-pandemie-ustavnopravny-pohlad/

[29] DOMIN, M.: Zákonom určený volebný prah a jeho vplyv na rozdelenie mandátov v Národnej rade. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 4.3.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/04/zakonom-urceny-volebny-prah-a-jeho-vplyv-na-rozdelenie-mandatov-v-narodnej-rade/.

[28] DOMIN, M.: Viac volebných obvodov pre parlamentné voľby. In COMENIUS odborný blog. 2020 [online] 30.1.2020. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/01/30/viac-volebnych-obvodov-pre-parlamentne-volby/.

[27] DOMIN, M.: Predvolebné koalície a obchádzanie zákona. In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 5.12.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/12/05/predvolebne-koalicie-a-obchadzanie-zakona/.

[26] DOMIN, M.: Ako skrotiť volebné prieskumy? In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 30.10.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/10/30/ako-skrotit-volebne-prieskumy/.

[25] DOMIN, M.: Budú politické strany môcť viesť volebnú kampaň pred prezidentskými voľbami? In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 10.09.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/09/10/budu-politicke-strany-moct-viest-volebnu-kampan-pred-prezidentskymi-volbami/.

[24] DOMIN, M.: Je Lex Vallo skutočne potrebný? In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 27.08.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/08/27/je-lex-vallo-skutocne-potrebny/.

[23] DOMIN, M.: Ako by sa nemali meniť pravidlá volebnej súťaže. In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 01.07.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/07/01/ako-by-sa-nemali-menit-pravidla-volebnej-sutaze/.

[22] DOMIN, M.: Rozpustiť či nerozpustiť?. In COMENIUS odborný blog. 2019 [online] 01.07.2019. Dostupné na: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/07/01/rozpustit-ci-nerozpustit/.

[21] DOMIN, M.: Prečo mal Ústavný súd svoje rakety (zatiaľ) nechať v sile. Stručný postreh k prelomovému rozhodnutiu. In ComenIUS. 2019 [online] 19.02.2019. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/52-preco-mal-ustavny-sud-svoje-rakety-zatial-nechat-v-sile-strucny-postreh-k-prelomovemu-rozhodnutiu.

[20] DOMIN, M.: Brexit a nešťastná slovenská štrnástka. In ComenIUS. 2019 [online] 12.02.2019. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo.

[19] DOMIN, M.: Žreb ako nástroj na výber sudcov Ústavného súdu? In ComenIUS. 2018 [online] 05.06.2018. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/50-zreb-ako-nastroj-na-vyber-sudcov-ustavneho-sudu.

[18] DOMIN, M.: Aké politické strany sa môžu zúčastniť volebnej súťaže?. In ComenIUS. 2018 [online] 28.05.2018. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/49-ake-politicke-strany-sa-mozu-zucastnit-volebnej-sutaze.

[17] DOMIN, M.: Rok 2018. To je aj 50 rokov slovenskej štátnosti. In ComenIUS. 2018 [online] 22.01.2018. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategoriepolitika-a-pravo/40-rok-2018-to-je-aj-50-rokov-slovenskej-statnosti.

[16] DOMIN, M.: Predčasné parlamentné voľby. Právna teória a politická prax. In ComenIUS. 2017 [online] 20.08.2017. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/29-predcasne-parlamentne-volby-pravna-teoria-a-politicka-prax.

[15] DOMIN, M.: Koaličná zmluva a jej ústavnoprávna (i)relevantnosť. In ComenIUS. 2017 [online] 11.08.2017. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/28-koalicna-zmluva-a-jej-ustavnopravna-i-relevantnost.

[14] DOMIN, M.: Nové pravidlá volieb predsedov samosprávnych krajov. In ComenIUS. 2017 [online] 12.04.2017. Dostupné na: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/19-nove-pravidla-volieb-predsedov-samospravnych-krajov.

[13] DOMIN, M.: Referendum o obnovení Československa?. In Projustice.sk. 2016. [online] 07.01.2016. Dostupné na https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/referendum-o-obnoveni-ceskoslovenska.

[12] DOMIN, M.: Kandidát na poslanca ako tretia strana volebnej kampane?. In Projustice.sk. 2015. [online] 03.09.2015. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/kandidat-na-poslanca-ako-tretia-strana-volebnej-kampane.

[11] DOMIN, M.: Tretia strana a jej volebná kampaň. In Projustice.sk. 2015. [online] 10.08.2015. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/tretia-strana-a-jej-volebna-kampan.

[10] DOMIN, M.: Prečo súdny exekútor nemôže postihnúť majetok povinného v zahraničí ? In Projustice.sk. 2015. [online] 28.05.2015. Dostupné na: https://www.projustice.sk/obcianske-pravo/preco-sudny-exekutor-nemoze-postihnut-majetok-povinneho-v-zahranici.

[9] DOMIN, M.: Zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky po 1. septembri 2014. In Projustice.sk. 2014. [online] 24.07.2014. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/zlozenie-sudnej-rady-sr-po-1-9-2014.

[8] DOMIN, M.: Zvolenie prezidenta v prvom kole. Alebo o tom, že ak dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. In Projustice.sk. 2014. [online] 17.03.2014. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/zvolenie-prezidenta-v-prvom-kole.

[7] DOMIN, M.: Od premiéra k prezidentovi. Alebo o ústavnokonformnom postupe výmeny hlavy štátu a vlády. In Projustice.sk. 2014. [online] 15.01.2014. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/od-premiera-k-prezidentovi-alebo-o-ustavnokonformnom-postupe-vymeny-hlavy-statu-a-vlady.

[6] DOMIN, M.: Odblokovanie bankového účtu pri exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke. In Projustice.sk. 2013. [online] 26.07.2013. Dostupné na: https://www.projustice.sk/obcianske-pravo/odblokovanie-bankoveho-uctu-pri-exekucii-prikazanim-pohladavky-z-uctu-v-banke.

[5] DOMIN, M.: Španielske autonómne spoločenstvá. In Projustice.sk. 2013. [online] 25.06.2013. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/spanielske-autonomne-spolocenstva.

[4] DOMIN, M.: Amnestia: Kto rozhoduje o jej udelení?. In Projustice.sk. 2013. [online] 08.02.2013. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/amnestia-kto-rozhoduje-o-jej-udeleni.

[3] DOMIN, M.: Úloha hlavy štátu v parlamentnej forme vlády: Prezident Slovenskej republiky ako arbiter?. In Projustice.sk. 2013. [online] 31.01.2013. Dostupné na: https://www.projustice.sk/ustavne-pravo/uloha-hlavy-statu-v-parlamentnej-forme-vlady-prezident-slovenskej-republiky-ako-arbiter.

[2] DOMIN, M.: Hrubá neslušnosť ako dôvod zákazu zhromaždenia. In Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 1, s. 149-157.

[1] DOMIN, M.: Formálno-právna povaha výsledku referenda. In Justičná revue. 2010, roč. 62, č. 11, s. 1247-1255.

 

odborné práce v domácich zborníkoch (BEF) (1)

[1] DOMIN, M.: Zastupovanie prezidenta Slovenskej republiky a inštitút kontrasignácie. Akademické akcenty 2012. Zborník z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaného dňa 19. októbra 2012 v Bratislave. Žilina: Eurokódex, 2013, s. 129-140. ISBN 978-80-8155-018-8.

 

práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (GHG) (4)

[4] DOMIN, M.: A Part of the Constitution Is Unconstitutional, the Slovak Constitutional Court has Ruled [online] 06.02.2019. Dostupné na: https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/2/5/a-part-of-the-constitution-is-unconstitutional-the-slovak-constitutional-court-has-ruled.

[3] DOMIN, M.: Symposium on „The Slovak Constitutional Court Appointment Case“ – The President´s Appointments [online] 25.01.2018. Dostupné na: https://www.iconnectblog.com/2018/01/symposium-slovak-appointments-case-domin/.

[2] DOMIN, M.: Slovak Parliament has Abolished Presidential Amnesties: A brief Outline of the Story. Is there a Happy Ending? [online] 10.09.2017. Dostupné na: https://iacl-aidc-blog.org/2017/09/10/slovak-parliament-has-abolished-presidential-amnesties-a-brief-outline-of-the-story-is-there-a-happy-ending/.

[1] DOMIN, M.: Imunita poslancov Národnej rady Slovenskej republiky po 1. septembri 2012. [online] 21.08.2012. Dostupné na: https://www.penonline.sk/index.php/pravne-oblasti/statne-pravo/clanky-a-novinky/imunita-poslancov-narodnej-rady-slovenskej-republiky-po-1.-septembri-2012.

 

recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) (2)

[2] DOMIN, M.: Ľalík, T.: Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava, Wolters Kluwer 2015, strán 224. In Justičná revue. 2015, roč. 67,  č. 11, s. 1375-1377.

[1] DOMIN, M.: Procházka, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek 2011, strán 140. In Justičná revue. 2012, roč. 64,  č. 2, s. 317-318.

 

 

    Zoznam publikácií a grantov v pdf